فصل 8 زمین ساخت ورقه ای

حجم فایل : 9.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 31
بسم الله الرحمن الرحیم بعدی فهرست مطالب آموختیم که... حرکات قاره ها پانگه آ بیشتر بدانیم شواهد وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای فرضیه گسترش بستر اقیانوس علت حرکات ورقه های سنگ کره انواع ورقه های سنگ کره آزمون جریان همرفتی انواع حرکت ورقه های سنگ کره انواع حرکت ورقه های سنگ کره بعدی
شما در پایه ششم فراگرفتید که سنگ كره زمين تكه تكه است و صفحات آن بر روي بخش خميري و نيمه مذابي به نام نرم كره يا خمير كره حركت مي كنند.
همچنین آموختیدكه حركات صفحات سنگ كره در اثر نيروهاي دروني زمين است و باعث پديد آمدن زلزله ، آتشفشان، كوه و ... مي شود.
سنگ كره مجموعه پوسته و بخش سنگي بالاي گوشته زمين را شامل مي شود.

سنگ كره سنگ كره بعدی صفحه قبل 200 میلیون سال پيش 225 میلیون سال پيش 150 میلیون سال پيش 65 میلیون سال پيش قاره هاي امروزی تتیس بعدی صفحه قبل درياچه ي خزر (درياي مازندران) باقی مانده درياي تتيس است
بعدی صفحه قبل قطعات سنگ کره امروزه هم در حال حركتند و با سرعت چند سانتي متر در سال جابه جا مي شوند. پيدايش كو ه ها یا گودال هاي ميان اقيانوسي، جزاير آتشفشاني و زلزله ها در نتيجه همين حركات ايجاد مي شوند.

تشابه حاشیه دو قاره آمريكاي جنوبي و آفريقا در سال 1915 هواشناسي آلماني به نام آلفرد وگنر براي نخستين بار با مشاهده شباهت حاشيه ي غربي قاره ي آفريقا با حاشيه ي شرقي قاره ي آمريكاي جنوبي متوجه جدا شدن و فاصله گرفتن اين قاره ها از يكديگر شد.
وگنر علت دقيق اين جا به جايي را نمی دانست و آن را به عواملي مانند نيروي حاصل از حركات جزر و مد ي يا گردش زمين به دور خود، نسبت داد، اما در آن زمان اين دلايل از طرف ديگر دانشمندان پذ يرفته نشد . نظريه جابه جايي قاره ها بعدی صفحه قبل شواهد وگنر براي ارائه نظريه جا به جايي قاره ها بعدی صفحه قبل انطباق حاشيه ي قاره ها
وگنر، شباهت زيادي را ميان دو حاشيه ي شرقي آمريكاي جنوبي و غربي آفريقا يافته بود، و همين شباهت ظاهري مي توانست دليل بر اين موضوع باشد كه در گذشته، اين دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شده اند. بعدی صفحه قبل سنگواره ها بعضي از سنگواره هايي كه امروزه در روي دو قاره مجاور هم پيدا مي شوند، حاكي از آنند كه در گذشته آن قاره ها يك پارچه بوده اند. بعدی صفحه قبل اقسام سنگ ها و شباهت هاي ساختاري اگر قاره ها در گذشته به هم متصل بوده اند، قاعدتاً بايد سنگ هايي مربوط به زمانهاي گذشته كه امروز در آنها دريافت مي شود، از لحاظ سن و جنس مشابه باشند. وجود چنين شباهتي ميان سنگ هاي شمال غرب آفريقا و شرق برزيل به اثبات رسيده است. بعدی صفحه قبل آب و هوا وقتي ثابت شد كه در قسمتهايي از قاره هاي واقع در نيم كره ي جنوبي كه امروزه در حدود منطقه استوا قرار دارند، آثار يخچالي مشاهده شده است وگنر ...